Deň narcisov 2012 – vyhodnotenie

16.05.2012 21:47

 

Bratislava

 

Zástupcovia Ligy proti rakovine informovali o výsledkoch verejnej zbierky 16. ročníka Dňa narcisov, ktorý sa tento rok konal v piatok, 13. apríla 2012. Každý kto podporil túto jedinečnú verejnú zbierku, vyjadril tak podporu i spolupatričnosť onkologickým pacientom. Deň narcisov je jedinou verejno-prospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku. Za 16 rokov sa stal nielen zbierkou s dlhou tradíciou, ale zároveň dňom, ktorý spája ľudí v myšlienke spolupatričnosti a pomoci.

 

 

Tlačová konferencia Ligy proti rakovine k Dňu narcisov 2012

 

 

Podpora a snaha pomôcť vyústila aj tento rok do podoby oficiálneho výnosu Dňa narcisov za celé Slovensko v úžasnej výške 1 005 159,66 EUR. Možno sa táto suma zdá vysoká, ale ako uviedla prezidentka LPR pani MUDr. Eva Siracká DrSc., výchova, informovanosť, prevencia, starostlivosť o pacientov a ich rodiny, ako aj podpora klinických a výskumných projektov si vyžaduje nemalé prostriedky, ktorých nikdy nie je dosť.

 

                                            

MUDr. Eva Siracká DrSc

 

,,Rakovina sa stáva jedným obrovským problémom, hlavne ekonomickým, ako zistili mnohé štáty sveta, lebo náklady na liečbu, na výskum a prevenciu rakoviny obrovsky stúpajú. Dnes sa už oficiálne hovorí, že rakovina je epidémia a preto sa konali veľké summity vlani v New Yorku, v Dubline, toho roku opäť pokračujú v Toronte. Naväzuje na to svetový onkologický kongres, kde sa chce tento problém riešiť, hlavne, aby do roku 2025 sa znížilo bremeno rakoviny o 25%. My vychovávame a informujeme ľudí, aby včas chodili na vyšetrenie, aby včas zabránili tomu, aby sa rakovina rozvinula do neliečiteľných štádií. Preto robíme onkologickú výchovu aj na školách. Je to unikátny program v Európe, ktorý robíme už šestnásty rok a je vzorom pre iné krajiny, lebo vychovávame nielen študentov, ale aj pedagógov. Každý rok organizujeme pre nich workshopy, kde ich informujeme o nových princípoch liečby a starostlivosti o onkologického pacienta. Táto mládež, to je tá mládež, ktorá sa zúčastňuje zbierky Dňa narcisov a nebyť nej, tak by asi tento výsledok zbierky, ktorý sme zverejnili nebol taký krásny. Začína sa aj špekulovať, či sa títo študenti neulievajú zo školy a už začínajú byť takéto nápady a opatrenia. Musím to otvorene povedať, že to je prvý krok k likvidácii tohto veľmi úžasného projektu. Myslím si, že keď by sme toto spomenuli medzi našimi partnermi v zahraničí, asi by sa nám veľmi čudovali, ale ja verím, že sa nám to podarí udržať a že takéto likvidačné kroky sa nebudú ďalej rozširovať.

Po prevencii je na druhom mieste liečba, ktorá má byť moderná, dokonalá, na ktorú potom nadväzuje starostlivosť o pacienta, preto sme prešli k novým moderným modelom, ktoré sme čiastočne prebrali aj z druhých krajín aj na základe rezolúcií a výziev. Chcem povedať, že už niekoľko rokov sme sa snažili presvedčiť vedenia nemocníc, aby zaviedli psychologickú starostlivosť pre onkologických pacientov a LPR je ochotná týchto psychológov platiť. Chceme vybudovať aj sieť psychologických poradní po celom Slovensku. Konečne sa nám to podarilo a našli sa nemocnice, kde idú moderným trendom a poradne už zriadili. Je to program, ktorý sa osvedčil v zahraničí a ja dúfam, že Slovensko nezostane zasa na okraji týchto svetových záujmov. Liečba rakoviny potrebuje aj svoju infraštruktúru, o to sa snažíme celé roky, takže na základe veľmi veľkého množstva žiadostí rozdeľujeme peniaze do tých oblastí, kde skutočne treba zmodernizovať liečbu, ale nie je to len modernizácia liečby a diagnostických prístupov, ale je to aj kvalitnejšia starostlivosť o pacienta, aby sme ho sprevádzali celým procesom vo všetkých štádiách choroby. Do psycho – sociálnej oblasti patrí aj to, že im chceme spríjemniť všetky útrapy spojené s chorobou. Robíme rekondičné, relaxačné pobyty, vybudovali sme tri centrá na Slovensku, kde poskytujeme všetky služby bezplatne, či je to psychológ, či je to odborná onkologická poradenská služba, či je to poradenská služba o sociálnych benefitoch a tak ďalej. Na okraji pochopiteľne nezostáva výskum, ktorý je jeden z najdôležitejších prístupov a myslím si, že aj zástupcovia významných onkologických inštitúcií môžu potvrdiť, že nebyť LPR, neboli by sa u nás začali moderné projekty, ako je výskum kmeňových buniek, ktorý je už teraz na takej úrovni, že dáva nádej už na skorú aj klinickú aplikáciu. Program je naozaj obrovský a Liga proti rakovine by nebola schopná to urobiť bez porozumenia celej našej verejnosti, takže keď ľudia hovoria, že dávajú LPR peniaze, nedávajú LPR, ale dávajú peniaze na každého z nás. Je to problém, ktorý sa týka skutočne každého z nás.“

 

 

Na tlačovej konferencii Ligy proti rakovine za účasti ministerky zdravotníctva pani Zuzany Zvolenskej boli okrem novinárov prítomní aj partneri Ligy proti rakovine a zástupcovia zariadení, ktoré z výnosu podporuje Liga proti rakovine. Všetci vo svojich príhovoroch vyzdvihli túto jedinečnú celoslovenskú zbierku, poďakovali za pomoc a hovorili o využití finančných prostriedkov. Ľudia z LPR, ale aj ostatní vyjadrili hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že ich dobré meno sa na internetovej sieti snaží niekto poškvrniť. Informácií, ktoré sa na internete objavili považujú za zavádzajúce a nepravdivé. Pani MUDr. Eva Siracká DrSc., ďalej hovorila o silnej potrebe odborných psychológov pre onkologických pacientov, ktorí postupne prichádzajú do siete zdravotných zariadení. Aj na tieto účely plánujú vyčleniť potrebné finančné prostriedky.

 

 

Opera Slovakia sa stala mediálnym partnerom Ligy proti rakovine, lebo si myslíme, že je priam nutné informovať o tomto celospoločenskom probléme, ktorý sa dotýta všetkých nás.

 

MUDr. Eva Siracká DrSc.

,,My s radosťou počúvame, že sa do nášho projektu verejnej zbierky Dňa narcisov zapája veľmi veľa ľudí, ktorí sympatizujú s týmto celým našim programom. Chcela by som mimoriadne poďakovať nielen všetkým čitateľom a redakcii operného portálu Opera Slovakia, ale všetkým, ktorí prispeli, zapojili sa a držali nám palce. Verím, že pri každom uskutočnenom projekte, ktorý budú vidieť, budú mať určite veľmi pekný a hrejivý pocit, že sa trochu snažili túto zlú situáciu v onkológii zlepšiť. Ešte raz veľká, veľká vďaka."

 

 

Celoslovenský výnos zbierky Deň narcisov 2012

 

Celoslovenský výnos 16-ročníka Dňa narcisov na Slovensku predstavuje sumu 1 005 159,66 EUR a skladá sa z nasledovných hodnôt:

 

v pokladničkách dobrovoľníkov sa nachádzalo 924 957,86 EUR,

 

v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 77 824 EUR*,

 

priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 2 377,80 EUR.

 

Dosiahnutý výnos Dňa narcisov vo výške 1 005 159,66 EUR predstavuje oproti minulému roku nárast o 39 889,23 EUR najmä vďaka využitiu možnosti podpory Dňa narcisov prostredníctvom SMS správ.

*Výnosy uvádzané mobilnými operátormi sú zatiaľ predbežné. V sieti Orange Slovensko bolo v období 2.4.-16.4.2012 zaslaných 24 039 SMS. Presná hodnota zbierky v rámci SMS bude známa o niekoľko mesiacov, keď dôjde k reálnej úhrade zaslaných SMS zo strany zákazníkov a poskytnutí konečného zúčtovania partnermi – mobilnými operátormi.

 

V jednotlivých krajoch Slovenska boli nasledovné výnosy:

Bratislavský kraj 254 926,30 EUR

z toho BA: 214 606,43 EUR

Trnavský kraj 112 875,32 EUR

Trenčiansky kraj 92 088,20 EUR

Nitriansky kraj 104 374,48 EUR

Banskobystrický kraj 93 227,90 EUR

Žilinský kraj 91 481,17 EUR

Košický kraj 92 684,40 EUR

Prešovský kraj 83 300,09 EUR

S p o l u: 924 957,86 EUR

 

Čistý výnos Dňa narcisov predstavuje hodnotu 975 645,12 EUR. Z hrubého výnosu zbierky bolo na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky použitých 127 730,54 EUR (kvety narcisu, identifikátory pre dobrovoľníkov), časť nákladov uhradili priamym finančným príspevkom partneri LPR. Preto bolo možné maximalizovať čistý výnos zbierky a z výnosu zbierky sú uplatňované náklady vo výške 29 514,54 EUR. V rámci mediálnej komunikácie výraznými zľavami (65% - 100%) prispeli mediálni partneri.

 

Oblasti podpory a konkrétna pomoc zo strany LPR

 

Liga proti rakovine používa finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov i programov pre onkologických pacientov, na vzdelávanie a prevenciu, aj na podporu klinických a výskumných projektov.

Na sekretariát Ligy proti rakovine bolo doručených 67 žiadostí o podporu zo strany nemocničných a zdravotníckych zariadení, hospicov i menších pacientskych združení. O rozdelení výnosu Dňa narcisov pre rok 2012 rozhodla 11-členná Generálna rada Ligy proti rakovine predbežne takto:

Na projekty a programy, v prospech onkologických pacientov a prevenciu, organizované LPR je plánované použiť 530 575,12 EUR, na podporu klinických a výskumných projektov, hospicov a pacientskych združení prostredníctvom darovacích zmlúv vyčlenila Generálna rada LPR sumu 445 070 EUR.

Predbežné rozdelenie do jednotlivých oblastí podpory zo Dňa narcisov 2012

 

1. Medicínske a výskumné projekty, medicínske služby a hospicová starostlivosť:

359 500,00 EUR

 

2. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny:

268 770,00 EUR

 

3. Projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva:

273 275,12 EUR

 

4. podpora regionálnych potrieb organizačných zložiek LPR v rámci SR:

74 100,00 EUR

 

Spolu 975 645,12 EUR

 

Prvé podporené projekty zo Dňa narcisov 2012

V sobotu, 19. mája 2012, začína prvý turnus Relaxačných týždňoviek Ligy proti rakovine financovaných i zo Dňa narcisov. Sú určené pre onkologických pacientov po liečbe s cieľom pomôcť im načerpať nové sily a poskytnúť podporu pri návrate do „bežného“ života. Dva turnusy sa uskutočnia v Štrbe, dva v Dudinciach a jeden na jeseň v Podkylave. Počas pobytu je pre pacientov pripravený program vo forme výletov a turistiky, využitia bazénov, vírivky či sauny, arteterapie ako maľovanie na sklo, servítková metóda zdobenia, diskusie s lekárom i psychológom. Celkovo sa na „Týždňovkách“ počas 5 turnusov zúčastní 289 pacientov z celého Slovenska.

Okrem Relaxačných týždňoviek začínajú od mája aj Rekondičné pobyty určené pre pacientky prevažne po operácii prsníka združené v organizačných zložkách Ligy proti rakovine. V šiestich turnusoch realizovaných od mája do októbra t.r. sa ich zúčastní 500.

 

Reakciou Ligy proti rakovine na intenzívnejšiu podporu pacientov v oblasti psychosociálnej pomoci je projekt Psychosociálna podpora v regiónoch. V rámci projektu financuje Liga proti rakovine psychológov na onkologických, lôžkových oddeleniach nemocníc alebo priamo v ambulanciách. Psychológovia pôsobiaci v nemocniciach poskytujú psychosociálnu pomoc a podporu hospitalizovaným onkologickým pacientom v rozsahu 4 -6 hodín týždenne. Psychológovia pôsobiaci vo svojich ambulanciách poskytujú onkologickým pacientom a ich blízkym poradenstvo vo forme individuálnej a skupinovej terapie. Majú pre nich vyhradený čas v rozsahu 2 hodiny týždenne. V súčasnosti pôsobia v 14 mestách, pričom snahou Ligy proti rakovine je ich počet postupne rozširovať. Náklady spojené s touto službou hradí LPR i zo Dňa narcisov, pre pacientov a ich blízkych je poradenstvo bezplatné.

V rámci podpory detských onkologických pacientov realizuje Liga proti rakovine v spolupráci s Klubom Detskej Nádeje tábory pre pacientov vo veku od 6 do 18 rokov. V lete sa budú konať dva termíny, prvý od 10. júla vo Vyšnej Boci, druhý od 5. augusta 2012 v Rajeckých Tepliciach. Tento rok vyčlenila Liga proti rakovine na tábory sumu 30 000 EUR. Druhou formou pomoci je Ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach. Ubytovacie zariadenia poskytli len v minulom roku bezplatné ubytovanie 362 rodičom.

V rámci rozširovania poskytovaných služieb detským onkologickým pacientom, vstúpi Liga proti rakovine do ďalšieho spoločného projektu so Svetielkom pomoci, n.f. Na zriadenie detského mobilného hospicu bola z tohtoročného výnosu Dňa narcisov odsúhlasená čiastka 20 000 EUR. V súčasnosti ide, po Ubytovacom zariadení pre rodičov detských onkologických pacientov a automobile určenom na bezplatnú prepravu malých pacientov na lekárske výkony, už o tretí spoločný projekt realizovaný na Východe Slovenska.

Liga proti rakovine verejnosť prosila o podporu Dňa narcisov prostredníctvom posolstva „13. apríla môže pomôcť každý“. Ďakujeme všetkým, ktorých toto posolstvo oslovilo. Vyzbieraná čiastka reálne pomôže vďaka každému, kto prispel akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom. Pripnutý žltý narcis navodil 13. apríla atmosféru priateľstva a súdržnosti, ktorú citlivo vnímali všetci – zdraví i tí, ktorí s ochorením bojujú. Predovšetkým v ich mene ĎAKUJEME!

 

 

OBLASTI PODPORY A POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z VÝNOSU VEREJNO-PROSPEŠNEJ FINANČNEJ ZBIERKY DEŇ NARCISOV 2012

Na základe žiadostí zaslaných na Ligu proti rakovine z celého Slovenska, Generálna rada LPR určila rozdelenie výnosu verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2012 do nižšie uvedených oblastí nasledovne:

 

1. MEDICÍNSKE A VÝSKUMNÉ PROJEKTY, MEDICÍNSKE SLUŽBY A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ

Projekty podporené prostredníctvom darovacích zmlúv

a)

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 16.500,00

Národný onkologický ústav, Bratislava 21.000,00

Onkologický ústav sv.Alžbety, Bratislava 110.000,00

DFNsP Bratislava 17.500,00

Východoslovenský onkologický ústav, Košice 55.000,00

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 10.000,00

Univerzita PJŠ -Ústav lekárskej biológie, Košice 5.000,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Skalica 15.000,00

FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica 10.000,00

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 5.000,00

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2.600,00

Fakultná nemocnica Nitra 11.100,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov 14.500,00

Univerzitná nemocnica Martin 2.300,00

Spolu 295.500,00

b)

Vranovská nemocnica, Vranov n/Topľou 10.000,00

Fakultná nemocnica Trenčín 7.000,00

Fakultná nemocnica Trnava 6.000,00

Nemocnica L. Svobodu Svidník 5.000,00

Svetielko pomoci Košice 20.000,00

Pro Vitae Lučenec 2.000,00

Liečebňa sv. Františka, Bratislava 5.000,00

Diecézna charita Nitra 3.000,00

Refugium Trenčín 3.000,00

Sv. Lujza, n.o. Handlová 1.500,00

Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Stupava 1.500,00

Spolu 64.000,00

Spolu a+b 359.500,00

 

www.lpr.sk

 

Zdroj: Liga proti rakovine

Redakčná úprava a doplnenie zo záznamu tlačovej konferencie: Ľudovít Vongrej

 

súvisiace články

Deň narcisov 2012: ,,13. apríla môže pomôcť každý''

Liga proti rakovine ďakuje za podporu: ,,koncert vďaky 2012,,

16. ročník Dňa narcisov - prvý výsledok Z Bratislavy

Liga proti rakovine: Na prvý turnus relaxačných týždňoviek nastúpilo 60 pacientov

 

 

Diskusná téma: Deň narcisov 2012 – vyhodnotenie

hnus

Slávka 08.06.2012
Čo je prosím Vás psychosociálna starostlivosť - poklička na prelievanie a zneužívanie. Pri takejto zbierke by to už malo riadne byť vidieť aj u konkrétnych pacientov. Bohužiaľ som prešla touto tortúrou osobne a ani pes neštekol naopak ešte pýtali finančnú podporu. Je úbohé zneužívať onkologického pacienta. Skúste si spomenúť na zmysel slov nezištná pomoc, humanita.

Pridať nový príspevok

Opera Slovakia

Vážení čitatelia, v týchto dňoch prebieha vopred avizovaná výstavba nového webu www.operaslovakia.sk. Z tohto dôvodu môže byť obmedzený prístup k obsahu na našom webe a preto prosíme o zhovievavosť až do úspešnej finalizácie. Práce spojené s prechodom na nový web a tým pádom aj možné obmedzenie prístupu k obsahu webu potrvajú cca 1-2 týždne. V prípade, že budete potrebovať konkrétny článok, poskytneme Vám ho vo formáte pdf., stačí nás kontaktovať na adrese redakcia@operaslovakia.sk. Dúfame, že vám nespôsobíme žiadne komplikácie a zároveň sa za toto krátke obmedzenie ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj na novom webe Opera Slovakia strávite príjemný čas čítaním zaujímavých informácii z domáceho aj zahraničného operného života.

S pozdravom tím redakcie

Opera Slovakia.

 

Zasielanie noviniek emailom

 

Noc hudby a koncert mladých operných talentov

 

Kalendárium: August21. augusta 1896 sa narodila americká sopranistka

Queena MARIO.
---------------------------------------------

21. augusta 1836 sa v Teatro Nuovo v Neapole konala premiéra opery

Betly

talianskeho skladateľa

Gaetana Donizettiho

 

Slávnostný koncert k otvoreniu

95. sezóny Opery SND 2014/2015

Kinoprenos opery

 Počet návštev stránky: 680 769

 

Google Pagerank                  

priamy link na sledovanie prenosu:

Bayerische Staatsoper LIVE

Ankety

 

Hlasujte v niektorej z ankiet na

Opera Slovakia

a vyjadrite svoj názor.

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk