Deň otvorených dverí na banskobystrickom konzervatóriu

08.01.2012 09:04

 

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica

pozýva záujemcov o denné štúdium na

 

 

Deň otvorených dverí

III. DOD 10. 12. 2011 - sobota

IV. DOD 11. 2. 2012 - sobota

 

Miesto: priestory školy - Skuteckého 27, Banská Bystrica

Prezentácia účastníkov: 8.00 h. - 9.00 h.

Študijné odbory: strunové nástroje, dychové nástroje, cirkevná hudba, hra na organe, hra na akordeóne, hra na klavíri, skladba, dirigovanie, spev, tanec, hudobno-dramatické umenie

Organizačné pokyny: účastníci si pripravia repertoár zodpovedajúci úrovni absolventa ZUŠ podľa zvoleného odboru.

 

 

 

Účastnícky poplatok: 4 €

Bližšie informácie: tel. 048/4124656, 048/4123214

Informácie: www.konzervatoriumbb.sk, e-mail:konzerva@konzervatoriumbb.sk

 

 

 

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica

 

 

Organizačné pokyny k príprave na DOD dňa 10. 12. 2011

 

Záujemcovia o štúdium - účastníci dňa otvorených dverí si pripravia repertoár zodpovedajúci úrovni absolventa ZUŠ podľa zvoleného odboru:

 

 

1) Skladba

Predloženie vlastných skladieb pre klavír; prípadne pre iný hudobný nástroj. Dobré sluchové, rytmické a pamäťové dispozície.

Hra na klavíri na úrovni vyspelého žiaka 5. ročníka I. cyklu ZUŠ (skúšobná látka: 2 skladby rôznych štýlových období).

 

2) Dirigovanie

Hudobno-teoretické vedomosti na úrovni a v rozsahu ako pre odbor skladba. Širší rozhľad v hudobnej literatúre. Dobré sluchové, rytmické, pamäťové a pohybové dispozície.

Hra na úrovni absolventa I. cyklu ZUŠ hry na klavíri (skúšobná látka: viď odbor klavír). V prípade, že uchádzač o štúdium tohto odboru absolvoval v rámci I. cyklu ZUŠ hru na inom hudobnom nástroji (skúšobná látka: viď daný odbor). Okrem toho sa vyžaduje preukázanie schopností z hry na klavíri na úrovni vyspelého žiaka 5. ročníka I. cyklu ZUŠ (skúšobná látka: 2 skladby rôznych štýlových období).

 

 

3) Hra na klavíri durové stupnice (tercie, sexty + rozklady, akordy)

2 etudy (Czerny op. 299, Cramer)

2 Bachove dvojhlasné invencie

1. časť klasickej sonáty

1 ľubovoľný prednes

4) Hra na organe durové stupnice (tercie, sexty + rozklady, akordy)

2 etudy (Czerny op. 299, Cramer)

2 Bachove dvojhlasné invencie

1. časť klasickej sonáty

1 ľubovoľný prednes

5) Dychové nástroje (hra na flaute, klarinete,saxofóne, hoboji, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune,

tube a bicích nástrojoch)

1 stupnica

2 etudy kontrastného charakteru

ľubovoľný prednes so sprievodom klavíra

 

6) Strunové nástroje (zameranie: hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale)

1 stupnica

2 etudy s rôznou technickou problematikou

1 ľubovoľný prednes

 

V šk. roku 2012/2013 plánujeme otvoriť študijné zameranie hra na harfe, predpokladom štúdia je

absolvovanie ZUŠ v hre na niektorom hudobnom nástroji.

 

7) Hra na akordeóne 2 stupnice

2 etudy (Czerny op. 299, 849)

1 polyfónna skladba (J. S. Bach: Malé prelúdiá a fughety,

alebo dvoj a trojhlasné invencie)

1 prednesová skladba

 

8) Cirkevná hudba - žiaci sa prezentujú v hre na klavíri (alebo organe) a v speve

Klavír: 2 etudy (Czerny op. 299, Cramer)

1. časť klasickej sonáty

2 stupnice

2 Bachove dvojhlasné invencie

1 ľubovoľný prednes

Spev: jedna ľudová a jedna cirkevná pieseň

 

9) Sólový spev - žiaci si pripravia jednu umelú a dve ľudové piesne

 

10) Hudobno – dramatický odbor (s možnosťou špecializácie na muzikál od 2. ročníka) – uchádzači o štúdium tohto odboru sa na DOD budú prezentovať prednesom poézie (2-3 min.), prózy (3-4 min.) a spevom (je potrebné pripraviť si jednu pomalú a jednu rýchlu pieseň podľa vlastného výberu). Komisia bude tiež posudzovať hlasový rozsah, hudobný sluch, všeobecné pohybové nadanie so zmyslom pre rytmus a najmä fyziologické predpoklady pre štúdium tohto odboru. Na DOD je potrebné priniesť si cvičný úbor a cvičky.

 

 

Organizačné pokyny k priebehu DOD:

1. Účasť aspoň jedného z rodičov, prípadne vyučujúceho zo ZUŠ je nutná, stretnutie rodičov s riaditeľom školy bude o 9.00 h. v koncertnej sále školy.

2. Miesto konania: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica.

3. Prezentácia účastníkov je od 8.00 h. do 9.00 h. na vrátnici školy, účastnícky poplatok je 4€. Finančné prostriedky takto získané budú príspevkom na fond Pro-Konzervatórium, n. f., z ktorého sa budú hradiť všetky náklady spojené s organizáciou tohto podujatia.

4. Upozorňujeme, že pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu je účasť na DOD dôležitá z hľadiska odborného usmernenia prípravy uchádzača na prijímacie talentové skúšky.

 

 

Záujemcovia o štúdium - účastníci dňa otvorených dverí si pripravia repertoár zodpovedajúci úrovni absolventa ZUŠ podľa zvoleného odboru:

 

 

 

Odbor tanec - štúdium tohto odboru je podmienené tanečnou proporcionalitou postavy, fyziologickými predpokladmi, všeobecným pohybovým nadaním, hudobným sluchom, zmyslom pre rytmus, elementárnymi vedomosťami z hudobnej teórie. Na DOD je potrebné priniesť si cvičný úbor a cvičky.

 

 

Organizačné pokyny k priebehu DOD:

1. Účasť aspoň jedného z rodičov, prípadne vyučujúceho zo ZUŠ je nutná, stretnutie rodičov s riaditeľom školy bude o 9.00 h. v koncertnej sále školy.

2. Miesto konania: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica.

3. Prezentácia účastníkov je od 8.00 h. do 9.00 h. na vrátnici školy, účastnícky poplatok je 4€. Finančné prostriedky takto získané budú príspevkom na fond Pro-Konzervatórium, n. f., z ktorého sa budú hradiť všetky náklady spojené s organizáciou tohto podujatia.

4. Upozorňujeme, že pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu je účasť na DOD dôležitá z hľadiska odborného usmernenia prípravy uchádzača na prijímacie talentové skúšky.

 

 

Zdroj: www.konzervatoriumbb.sk

 

 

 

Diskusná téma: Deň otvorených dverí na banskobystrickom konzervatóriu

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk